POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) zawiera zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz informacje dotyczące plików cookies (tzw. ciasteczek) obowiązujące w serwisie internetowym http://24we.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest FIRMA TYMPRESS Zbigniew Łuniewski, NIP 1250004198, REGON 013293756
 3. Użytkownik może skontaktować się z ADO, poprzez pocztę: ul. Mikołaja Trąby 8/102, 03-146 Warszawa lub pocztę email: tympress@poczta.com.pl

 

§ 2. DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO”).
 2. Informujemy, że dane osobowe uzyskujemy podczas rejestracji konta, uzupełnienia profilu w Serwisie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. założenia i utrzymywania konta w Serwisie – przez czas, gdy użytkownik posiada konto w Serwisie;
  2. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
  3. wykonania spoczywających na ADO obowiązkach prawnych: wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych; obsługa reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa - przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na ADO obowiązku prawnego;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez ADO jest:
  1. art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO.
 5. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim świadczącym działalność płatniczą, prawną, księgową, serwerową i hostingową. Informuje, iż dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 6. Użytkownik uprawniony jest do:
  1. żądania od ADO dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. żądania od ADO przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ADO.
 7. Aby skorzystać z uprawnień określonych w ust. 6 powyżej, użytkownik winien przesłać stosowny dokument do ADO, poprzez pocztę tradycyjną lub pocztę elektroniczną.
 8. Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 6 powyżej, użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

                                                                     

§ 3. COOKIES

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  2. utrzymanie sesji w Serwisie;
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. „sesyjne” - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. „stałe” - przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej. W ramach zmiany ustawień użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies bądź wprowadzić opcję poinformowania o każdorazowym ich zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Informujemy, że jakiekolwiek ograniczenia stosowania plików cookies, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku.
 2. ADO jest uprawniony do zamiany Polityki, informacja o zmianie pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej Polityki.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.